GoGreen Plus

Zaļais kurss aviācijā - ilgtspējīga aviācijas degviela

Kas ir GoGreen Plus?

DHL Express nesen uzsāka GoGreen Plus specializētu risinājumu, lai palīdzētu uzņēmumiem samazināt ar sūtījumiem saistītās oglekļa emisijas, izmantojot ilgtspējīgu aviācijas degvielu (sustainable aviation fuel - SAF).

SAF tiek iegūta no dažādu veidu atjaunojamajiem resursiem un tā sniedz videi draudzīgas priekšrocības un risinājumus. SAF ražo no materiāliem, kas ir pakļauti otrreizējai pārstrādei t.s. izstrādātās eļļas, ne-palmu atkritumu eļļas no dzīvniekiem vai augiem, cietie atkritumi no mājsaimniecībām un uzņēmumiem (piemēram, iepakojuma materiāls, papīrs, tekstilmateriāli un pārtikas atlikumi, kas citādi nonāktu atkritumu poligonos vai tiktu sadedzināti), mežsaimniecības atkritumi, kā arī tiek izmantotas strauji augošas augu sugas un aļģes. SAF nodrošina līdz pat 80% oglekļa emisiju samazinājumu visas savas dzīves cikla laikā, salīdzinot ar standarta aviācijas degvielu. Lielākā SAF priekšrocība ir nevis tās izmantošanas brīdī, bet gan pašā ieguves procesā, kas izslēdz nepieciešamību pēc sarežģītas ieguves vai loģistikas ķēžu transportēšanas procesiem.

Veicot kompensāciju, jūs kompensējat CO2 emisijas ārpus sava uzņēmuma, piemēram, stādot kokus. Veicot ielaidumu ar GoGreen Plus starpniecību, jūs tieši samazināt CO2 emisijas, kas rodas transportēšanas laikā jūsu piegādes ķēdē.

MyDHL+ vidē jūs varat ieguldīt ilgtspējīgā aviācijas degvielā, lai ar vienu klikšķi samazinātu 30 % jūsu sūtījuma oglekļa emisijugogreen plus


DHL Express ilgtspējas mērķi vides jomā

Tīra darbība klimata aizsardzībai

Mērķis izmantot > 30 % SAF piejaukumu avio pārvadājumos izmantojamai degvielai līdz 2030. gadam

Elektrificēt 60 % piegādes transportlīdzekļu un līdz 2030. gadam palielināt ilgtspējīgas degvielas īpatsvaru pārvadājumos līdz >30 %

Sākot ar 2021. gadu visām jaunajām ēkām būs oglekļa neitrāls dizains

Piedāvāt “zaļās” alternatīvas visiem mūsu galvenajiem produktiem un risinājumiemKāpēc tieši šobrīd ir būtiski pievērst uzmanību ilgtspējai?

DHL Express rūpīgi pievēršas ilgtspējas jautājumiem. Mēs ne tikai cenšamies veicināt ilgtspēju loģistikas nozarē, bet strādājam arī pie tā, lai spētu palīdzēt arī mūsu klientiem uzlabot viņu rādītājus.


Jūsu radītā ietekme uz vidi

Kāda ir atšķirība starp 1., 2. un 3. darbības jomas ietekmēm?

Siltumnīcefekta gāzu protokola korporatīvais standarts klasificē uzņēmuma GHG emisijas trīs "darbības jomās" jeb "tvērumos".


1. tvērums Vietējās enerģijas patēriņš un materiālu apstrādes procesi; uzņēmumam piederošais auto parks;

2. tvērums Emisijas no pašpatēriņam iepirktās elektroenerģijas;

3. tvērums Biznesa ceļojumi, investīcijas, uzņēmuma pārdotās produkcijas transportēšana un izplatīšana starp uzņēmumu un gala patērētāju, pārdotās produkcijas pārstrāde, pakārtoto uzņēmumu pārdoto starpproduktu apstrāde.

Kā DHL Express var jums palīdzēt?

SAF un alternatīvu, kā arī videi draudzīgu pārvadājumu risinājumu piedāvājumi

Efektīvi aprēķiniet savas CO2e emisijas Piedāvājam izmantot datus par CO2 emisijām, pamatojoties uz jaunākajiem pasaules standartiem

Klimantneitrālas piegādes. Kompensējiet savas CO2e emisijas, izmantojot apstiprinātas vides aizsardzības programmas

Ievērojams CO2e emisiju samazinājums Ielaidums attēlo darbības,kas tiek veiktas, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām savā vērtību ķēdē.

Pilnīga pārliecība, ka viss process ir pārbaudīts no neatkarīgas iestādes puses, kuru akreditē Société Générale de Surveillance (SGS).SAF ir vienīgais mērogojamais risinājums nākamajām desmitgadēm.


ILGSPĒJĪGA AVIĀCIJAS DEGVIELA (SAF) IR ZAĻĀ ALTERNATĪVA STANDARTA DEGVIELAI

Petroleju (standarta degvielu) iegūst no naftas, bet SAF ražo no alternatīvām izejvielām ar uzlabotu ilgtspējas profilu (piemēram, no izlietotas pārtikas eļļas, kukurūzas, atkritumiem, ūdeņraža vai CO22 sintēzes).

  • SAF ķīmiskā struktūra ir līdzīga standarta degvielai, kuras pamatā ir fosilais kurināmais. Tas ļauj izmantot SAF kā drop-in degvielu, sajaucot to ar degvielu lidmašīnās bez jebkādām dzinēja modifikācijām. Pašreizējais piejaukuma līmenis ir ierobežots līdz 50 % juridisku saistību dēļ;

  • SAF var efektīvi samazināt standarta aviācijas degvielas emisijas visā tās aprites ciklā līdz pat 70-80 %;

  • SAF samazina citas kaitīgās emisijas, piemēram, makrodaļiņu un sēra emisijas attiecīgi par 90 % un 100 %.


GoGreen+ cenas

Bāzes cena ir likvidēto oglekļa emisiju tirgus vērtība. To sauc par emisiju samazināšanas cenu, un tās ir izmaksas, kas rodas, samazinot 1 tonnu Co2e, ko rada transportēšana.

  • Tiek ņemta vērā SAF izmaksu prēmija. Citiem vārdiem sakot, atšķirība starp fosilo kurināmo un SAF.
  • CO2e samazināšanas izmaksas = "Ilgtspējīgas aviācijas degvielas izmaksas - mīnus parastās fosilās degvielas izmaksas", dalīts ar "Ilgtspējīgas aviācijas degvielas izmantošanas rezultātā ietaupītais Co2e".
  • Izmaksas par intervenci, kas samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas par vienu tonnu, 2023. gadā ir 325 EUR.